Všeobecné obchodní podmínky FERDA´S Group, s.r.o., pro prodej zboží na kamenných prodejnách

(s platností a účinností od 1. května 2022)

I. ÚVOD

1. Veškeré dodávky, včetně budoucích, se provádějí výhradně na základě VOP a smlouvy. Tím se vylučuje použití obchodních podmínek kupujícího, pokud nejsou výslovně prodávajícím akceptovány.

2. Změny nebo doplňky smlouvy vyžadují písemnou formu, jinak prodávajícího nezavazují. U VOP je vyloučena v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku možnost změny nebo dodatku smlouvy v jiné než písemné formě. Veškeré nabídky prodávajícího jsou zásadně nezávazné, pokud je prodávající výslovně písemně neprohlásí za závazné. Prodávající je oprávněn jednostranně měnit ustanovení VOP, když kupující s tímto souhlasí. Pro kupujícího jsou změny VOP závazné okamžikem podpisu nových VOP , nebo 3. den od jejich zveřejnění na www.ferdasgroup.cz kdy vztahy mezi prodávajícím a kupujícím ohledně jednotlivých objednávek, dodávek a nájmu (tj. jednotlivých kupních a nájemních smluv) se řídí zněním VOP platným v době doručení objednávky kupujícího prodávajícímu. Kupující výslovně prohlašuje, že každou jednotlivou objednávku činí se znalostí aktuálních platných VOP.

4. Kupující je oprávněn ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti změny VOP tyto změny odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět, a to v jednoměsíční výpovědní době (tato doba je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele). Po výpovědní dobu budou platit VOP v nezměněném znění.

5. Nesplní-li kupující jakoukoliv ze svých smluvních nebo zákonných povinností a tímto jednáním dojde k podstatnému porušení smlouvy, může prodávající trvat na jejím splnění, nebo může odstoupit od smlouvy a zboží prodat jinému zájemci. V obou případech má právo na náhradu škody, která mu vznikla nesplněním závazku kupujícího.

II. CENY

1. Cena za jednotlivé zboží je určena ceníkem prodávajícího, který je platný v době odeslání objednávky kupujícím, přičemž kupující prohlašuje, že se před podpisem smlouvy a před každou objednávkou seznámil s ceníkem prodávajícího a s tímto vědomím a znalostí ceníku zboží činí každou jednotlivou objednávku. Aktuální ceník zboží je kupujícímu přístupný na prodejně prodávajícího.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny vlastnictvím prodávajícího.

2. Faktury se považují za uhrazené bez prodlení v případě, že byly fakturované částky připsány na účet prodávajícího nejpozději v den jejich splatnosti.

3. Při prodlení kupujícího se zaplacením závazku vůči prodávajícímu může prodávající zadržet a neplnit v takových případech i na dosud nesplněné dodávky, a to i na základě potvrzených objednávek a zrušit všechny smlouvy, aniž to znamená porušení smlouvy nebo práva na odstoupení od ní. Zároveň má prodávající při zadržení plnění právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním zboží od kupujícího. V případě prodlení více než 30 dní po řádné lhůtě splatnosti jakékoli pohledávky za kupujícím, má právo prodávající zesplatnit i pohledávky před splatností, kdy ke zesplatnění dochází okamžikem doručení tohoto oznámení.

4. U plateb neprovedených ve lhůtě splatnosti je prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu za období od splatnosti dlužné částky do jejího zaplacení, a to ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do dne zaplacení celé dlužné částky. V případě prodlení úhrady závazku déle než 30 dní od lhůty splatnosti je kupující zároveň povinen uhradit prodávajícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Smluvní pokuta je splatná na výzvu prodávajícího a uhrazením smluvní pokuty
není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

5. Prodávající se zavazuje, i v případě sjednané formy placení faktur za odebrané zboží bankovním převodem, umožnit platbu v hotovosti či platební kartou. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo požadovat úplatu za použití platebního prostředku, která odpovídá částce nepřevyšující přímé náklady, které prodávající v souvislosti s použitím daného platebního prostředku vznikají.

IV. DODÁVKA

1. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.

2. Pokud kupující nepřevezme nebo odmítne objednané zboží v požadovaném nebo dohodnutém čase plnění, zavazuje se zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% z ceny neodebraného zboží. Pokud kupující nepřevezme nebo odmítne objednané zboží dodané na zakázku, tj. vyráběné nebo upravované dle požadavku kupujícího v požadovaném nebo dohodnutém čase plnění zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 90 % ceny objednaného zboží. Smluvní pokuta je splatná na výzvu prodávajícího a její uhrazení nevylučuje právo prodávajícího na náhradu škody.

3. Na výzvu prodávajícího sdělí kupující písemně jména osob zplnomocněných pro odběr zboží, jejich datum narození, bydliště a SPZ auta, případně jiné identifikátory, pro případ odběru zboží ve skladech prodávajícího. Kupující prohlašuje, že veškeré závazky vzniklé jednáním takto zmocněných osob v rámci styku s prodávajícím ho zavazují bez omezení.

4. Dodání zboží, které není skladem nebo k němuž prodávající zajišťuje dopravu, uskutečňuje prodávající v souladu s písemně potvrzenou objednávkou obvykle do pěti až deseti pracovních dní ode dne následujícího po potvrzení objednávky (což odpovídá podle ustálené předchozí praxe zákonnému termínu „ihned“), pokud není s příslušným dopravcem dohodnuto jinak. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit nebo nedodržet již potvrzené dodací termíny z důvodu přechodného nedostatku výrobních, případně přepravních kapacit prodávajícího, či pokud byly k objednávce připojeny obchodní podmínky kupujícího, kterými má být prodávající vázán.

V. ÚSCHOVA ZBOŽÍ

1. Potřebuje-li kupující zboží dočasně uschovat v prostorách prodávajího a budou-li to aktuální podmínky prostor umožňovat, může si kupující zboží nechat uschovat za níže uvedených podmínek.

2. O možnostech úschovy zboží pro kupujícího rozhoduje vedoucí prostor prodávajícího.

3. Uschování zboží po dobu 3 měsíců od data uschování je pro kupujícího zdarma.

4. Cena za úschovu zboží po uplynutí 3 měsíců a dále je účtována sazbou 0,2 % z hodnoty zboží bez DPH denně s měsíční fakturací a dále k ukončení úschovy.

5. Po uplynutí lhůty jednoho kalendářního roku od data úschovy nevyzvednuté zboží propadá a stává se majetkem prodávajícího, který je s ním oprávněn nakládat podle uvážení.

VI. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

1. Kupující může po dohodě a prodávajícím a s jeho souhlasem vrátit nakoupené zboží v těchto případech:

a) Zakoupené zboží do 60 dnů od data zakoupení může kupující prodávajícímu vrátit, přičemž může být kupujícímu v tomto případě účtován manipulační poplatek ve výši 20% z původní prodejní ceny zboží.
b) Zakoupené zboží od 61 dnů do 90 dnů od data zakoupení může kupující prodávajícímu vrátit, přičemž bude kupujícímu v tomto případě účtován manipulační poplatek ve výši 40% z původní prodejní ceny zboží.
c) Zakoupené zboží nad 90 dnů od data zakoupení není možné kupujícím prodávajícímu vrátit.
d) Podmínky vracení zboží se vztahují výlučně ke stavebním materiálům. Pro sortimenty mimo stavební materiály není vracení zboží možné.

2. Prodávající má právo kdykoliv dle svého uvážení odmítnout převzetí zboží zpět, např. z důvodu značného množství zboží, sezonní zboží a podobně, a to bez dalšího udání důvodu.

VII. ELEKTRONICKÁ A PAPÍROVÁ FAKTURACE

1. Prodávající může, na základě akceptace VOP kupujícím, kupujícímu zasílat faktury za poskytované zboží a služby v elektronické podobě, v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a to bezplatně.

2. Za účelem poskytnutí této služby kupujícímu, musí kupující vyjádřit souhlas s elektronickou fakturací vůči prodávajícímu a to v písemné podobě.

3. V případě, že kupující používá službu papírové fakturace zahrnující doručení poštovní službou, pak má prodávající nárok na poplatek ve výši 20 Kč vč. DPH za každou jednotlivou fakturu.

VIII. REKLAMACE, ZÁRUKA A RUČENÍ

1. Kupující je povinen reklamaci uplatnit písemně (dopisem, e-mailem) na příslušné pobočce prodávajícího nebo u příslušného obchodního zástupce, vždy s uvedením popisu vady a požadavkem na řešení reklamace, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku zjištění vady, kdy v opačném případě nároky kupujícího z reklamace zanikají. Reklamace dále musí vždy obsahovat číslo faktury, na základě které bylo reklamované zboží dodáno.

2. V případě neoprávněné reklamace – není-li nalezena závada, nebo nejsou splněny podmínky pro uznání záruky je prodávající oprávněn vyúčtovat zákazníkovi skutečné náklady spojené s vyřízením reklamace.

3. Záruční doby jednotlivého zboží se řídí záručními podmínkami jednotlivých výrobců, které jsou uvedeny při dodání jednotlivého zboží.

IX. PRÁVO PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže:

a) Kupující bude v prodlení s placením kterékoli řádně vystavené faktury po dobu delší než 15 dní;
b) Kupující bude v prodlení s převzetím dodaného zboží po dobu delší než 15 dní;
c) Kupující je v úpadku, nebo jde-li o hrozící úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb.

2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit jestliže:

a) Prodávající opakovaně (nejméně třikrát) nebude dodávat zboží ve sjednaných termínech i přes písemnou výzvu kupujícího k napravení, a pokud bude toto prodlení v den oznámení o odstoupení trvat.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno v písemné formě, přičemž takové odstoupení je účinné od okamžiku, kdy se písemné odstoupení od smlouvy dostane do dispoziční sféry druhé strany.

X. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST A DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Dojde-li k událostem, které nelze v době podpisu smlouvy předvídat, a které způsobí prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, je prodávající oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala a o dobu nutnou k obnovení normální činnosti.

2. Ve všech případech okolností vylučujících odpovědnost (včetně nezaviněného zpoždění subdodávek, dopravních podnikových poruch a podobných událostí vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností prodávajícího) je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž je povinen poskytnout kupujícímu náhradu škody.

3. V případě událostí vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností prodávajícího má kupující právo odstoupit od smlouvy. Dílčí plnění, které bylo do té doby uskutečněno, nemůže kupující odmítnout.

4. Kupující uděluje svým podpisem na této smlouvě souhlas prodávajícímu se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zák. č.480/2004 Sb. a nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně osobních údajů - GDPR. Úplná informace o zásadách ochrany osobních údajů je uložená na www.ferdasgroup.cz

XI. PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

1. Palety nakoupené od prodávajícího lze vrátit následujícím způsobem:

a) Přímo k příslušným výrobcům za podmínek, které kopírují podmínky daných výrobců, a to z hlediska lhůty, opotřebení, nebo jiných podmínek. Tento způsob je podmíněn vystavením plné moci k vrácení palet odbytovým servisem prodávajícího. Tato plná moc bude vystavena na základě těchto kupujícím poskytnutých údajů o vracených paletách / obalech:

  • Typ a rozměr
  • Množství
  • Datum pořízení
  • Číslo nabývacího dokladu (faktura, dodací list, prodejka)
  • Místo, kam budou palety/obaly vraceny (u tranzitního obchodu)

Kupující je povinen prodávajícímu oznámit úmysl vrátit palety k výrobci s dostatečným předstihem, a to min. 3dny předem, kdy v opačném případě nenese prodávající odpovědnost za náklady spojené s neúspěšným vrácením palet výrobci ze strany kupujícího.

b) Na pobočky stavebnin prodávajícího za níže uvedených podmínek ( výkup není umožněn na specializovaných pobočkách se sortimentem hutního materiálu, střech a vzorkoven interiérů ). Také v tomto případě je nutno doložit údaje o vracených paletách (viz výše).

2. Podmínky pro vrácení palet na pobočky prodávajícího

Období Podmínky prodávajícího
výměna palet ve skladu, příp. na stavbě při závozu zboží firemní dopravou prodávajícího do 2 dnů bez poplatků (pouze u palet zakoupených přímo na pobočkách prodávajícího, nikoli traťovými dodávkami)
do 2; 5 nebo 10 měsíců od nabytí palet (včetně) dle druhu výrobce manipulační poplatek 20,- Kč / PAL + případné opotřebení dané výrobcem. (Manipulační poplatek je účtován v případě koupě palet v režimu tranzitní dodávky a vracení na pobočku prodávajícího.)
nad uvedené lhůty

palety jsou nevratné, pokud není individuálně dohodnuto jinak

3. Termín pro vrácení palet je vždy uveden na daňovém dokladu. Při nadměrném opotřebení si prodávající vyhrazuje právo palety zpět nepřevzít

Všeobecné podmínky nájmu

I. PODMÍNKY NÁJMU A JEHO VZNIK

1. Kupující jako nájemce se zavazuje používat předmět nájmu vč. příslušenství (dále jen „předmět nájmu“) s péčí řádného hospodáře jen pro vlastní potřebu, k účelu, pro který je určen, a v místě, které bylo stanoveno.

2. Pokud si nájemce nepřevezme předmět nájmu v dohodnutého termínu počátku doby nájmu, je pronajímatel oprávněn uplatnit vůči nájemci právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny denního nájmu dle ceníku pronajímatele za každý den prodlení s převzetím předmětu nájmu až do dne převzetí předmětu nájmu včetně. Nevrácení předmětu nájmu ke smluvenému dni ukončení nájmu je považováno za neoprávněné užívání předmětu nájmu a pronajímatel má vůči nájemci právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši sazby pronájmu stanovené ve smlouvě zvýšenou o 15% z hodnoty této sazby. Pronajímatel může také odstoupit od smlouvy a předmět nájmu převzít zpět i svépomocí na náklady nájemce. V případě, kdy nájemce předmět nájmu neodevzdá zpět pronajímateli ani do 14 dnů od skončení nájmu, jakož i v případě ztráty nebo zničení předmětu nájmu je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši ceny nového předmětu nájmu – dle ceníku pronajímatele. Zaplacení smluvní pokuty nevylučuje právo pronajímatele na náhradu škody.

II. PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

1. Nájemce popř. oprávněná osoba nájemce podpisem protokolu o předání a převzetí potvrzuje převzetí resp. předání předmětu nájmu. Za tímto účelem je takováto osoba povinná předložit pronajímateli doklad totožnosti, popřípadě také plnou moc. Pokud není písemně dohodnuto jinak, předmět nájmu je předán i vrácen v prostorách pronajímatele. Náklady na ev. dopravu vždy hradí nájemce. Při vlastní dopravě a zprovoznění předmětu nájmu je nájemce zodpovědný za poškození stroje a jeho ev. nefunkčnost.

III. NÁJEMNÉ

1. Nájemné se stanovuje podle platného ceníku pronajímatele, s kterým byl nájemce obeznámen, což nájemce stvrzuje podpisem smlouvy. U plateb neprovedených ve lhůtě splatnosti je pronajímatel oprávněn účtovat smluvní pokutu za období od splatnosti dlužné částky do jejího zaplacení, a to ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do dne zaplacení celé dlužné částky. V případě prodlení úhrady závazku déle než 30 dní od lhůty splatnosti je nájemce zároveň povinen uhradit pronajímateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Smluvní pokuta je splatná na výzvu pronajímatele a uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody. Pronajímatel je oprávněn jednostranně započíst své pohledávky dle smlouvy na kauci složenou nájemcem.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE A ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

1. Nájemce je povinen chránit předmět nájmu před ztrátou, poškozením a odcizením. Nájemce odpovídá za dodržování příslušných technických a bezpečnostních předpisů. Nájemce odpovídá za to, že předmět nájmu je provozován v souladu s návodem na obsluhu a údržbu, které nájemce převzal při převzetí předmětu nájmu, technickými podmínkami a platnými normami na provoz a odborně způsobilou obsluhou. Nájemce prohlašuje, že byl při předání předmětu nájmu řádně zaškolen a seznámen s jeho obsluhou. Nájemce zajišťuje na své náklady provozní náplně (pohonné hmoty a mazadla) a spotřební materiál (rotor, stator, brusné kotouče atp.) ve smyslu technické dokumentace a doporučení pronajímatele.

2. Nájemce je povinen zdržet se provedení jakýchkoli změn nebo technických úprav na předmětu nájmu. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav a údržeb, které má provést pronajímatel. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škodu tím způsobenou.

3. Během nájmu je nájemce povinen provádět všechny běžné úkony údržby stanovené v návodu k obsluze a údržbě předmětu nájmu a přesně dodržovat jejich stanovené lhůty.

4. Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu ve vyčištěném stavu, při nadměrném znečištění uhradí pronajímateli čištění dle ceníku

5. V případě omítací techniky se nájemce zavazuje dodržet podmínky používání omítací techniky pronajímatele

V. POJIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ, ZABEZPEČENÍ A OCHRANA PŘEDMĚTU NÁJMU

1. Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu není pojištěn. Nájemce v plné míře odpovídá za veškeré škody způsobené nedodržením technických podmínek a provozních norem zařízení nájemcem, porušením zákazu manipulace se zařízením neoprávněnými osobami, dále za ztráty všeho druhu, včetně ušlého zisku, pokut, mank, ztrát vzniklých z prodlení, nedodržením sjednaného výkonu a ztrátou trhu nebo smlouvy. Všechny druhy pojištění nebo připojištění, včetně havarijního pojištění předmětu nájmu si zajišťuje a hradí nájemce.

VI. POŠKOZENÍ, PORUCHY, HAVÁRIE

2. Při poškození nebo znečištění předmětu nájmu bude pronajímatel požadovat úhradu nákladů spojených s opravou, čištěním nebo desinfekcí a nájemce se zavazuje takovéto náklady řádně a včas uhradit..

VII. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Nájemce uděluje svým podpisem na této smlouvě souhlas pronajímateli se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zák. č.480/2004 Sb. a nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně osobních údajů - GDPR. Úplná informace o zásadách ochrany osobních údajů je uložená na www.ferdasgroup.cz

Společná závěrečná ustanovení

Případné vzniklé spory se zavazují účastníci řešit přednostně dohodou. V případě, že se nedohodnou, sjednávají si pro řešení soudní cestou dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, ve smyslu ust. § 89a tohoto zákona příslušný soud, který je ve věci oprávněn rozhodnout, Okresní soud v Příbrami jako příslušný soud v prvním stupni a Krajský soud v Praze.

Kupující, Nájemce podpisem smlouvy prohlašuje, že si VOP přečetl, jejich obsahu porozuměl a souhlasí s nimi.

Poptejte nás